Đăng bởi: thhalam | 16/01/2011

Kế hoạch tháng 10 /2010

 

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ĐẠ HUOAI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ LÂM                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : ………./KH-NTr                                        Hà Lâm, ngày  02  tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2010

I/ Nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc các cuộc vận lớn  và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực”.

2/ Tổ chức thực hiện tốt công tác huy động và duy trì sĩ số HS hiện có. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lương giáo dục như : Tăng cường công tác bồi dưỡng HS có năng khiếu -phụ đạo giúp đỡ HS yếu chuẩn bị cho việc KTĐK GK1; tổ chức thao giảng-hội thảo các chuyên đề dạy học.

3/ Tổ chức hoạt động thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành GD và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ VN , thực hiện bước 1 của Hội thi GV giỏi cấp Trường.

4/ Tập trung công tác kiểm tra nội bộ , chú trọng KTHĐSP giáo viên .

5/ Hoàn thành việc thiết lập các loại hồ sơ sổ sách, xây dựng và triển khai các loại kế hoạch hoạt động của GV-NV, tổ chuyên môn, tiểu ban, đoàn thể, nhà trường .

II/ Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp tổ chức  thực hiện:

1/ Công tác Chính trị,tư tưởng:

-Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. CB-GV-NV tập trung  tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tư cách, phẩm chất nhà giáo tích cực làm theo tư tưởng Bác Hồ trong các hoạt động hàng ngày. Triển khai thực hiện chuyên đề “ Nng cao ý thức trch nhiệm, hết lịng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhn dn”.

-Tiếp tục  triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân thiện,học sinh tích cực” ; Tổ chức thi tìm giọng hát Dân ca hay trong học sinh (Giao cho GVCN và TPT).

-Thực hiện tốt  công tác coi, chấm kiểm tra định kỳ đảm bảo quy định.

2/ Công tác tổ chức cán bộ:

– Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND huyện và Phịng Nội vụ thẩm định hợp đồng  theo Nghị định 68  của đ/c Giản ( đ/c Hạnh ).

-Rà soát, hướng dẫn bổ sung hợp đồng tuyển dụng của CB-VC sau năm 1993 trở lại đây( đ/c Hạnh ).

– Rà soát, sắp xếp chương trình phối kết hợp giữa các tiểu ban đoàn thể.

-Tiến hành bàn  giao công tác Hiệu trưởngvà Kế toán.

-Chuẩn bị các điều kiện thành lập tổ chấm thi Giáo viên giỏi cấp trừơng.

3/ Công tác chuyên môn :

-Thực hiện tốt việc duy trì sĩ số học sinh hiện có, đặc biệt coi trọng tính chuyên cần hàng ngày của từng học sinh, từng lớp. Giao cho đ/c Nguyệt theo dõi kiểm tra, ghi chép hàng ngày, lưu ý số học sinh ốm cần theo dõi ghi chép cẩn thận.

– Bắt đầu thực hiện tháng điểm thứ 2 của năm học.

– Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình  giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn cụ thể cho các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khoá biểu.

-Hoàn thành việc thiết lập, cập nhật các loại HSSS, xây dựng các loại kế hoạch hoạt động của các cá nhân, tập thể tổ chuyên môn, Tiểu ban chuyên môn .

-Tăng cường các hoạt động chuyên môn như : Thao giảng – dự giờ, chuẩn bị tốt cho hội thi GV giỏi cấp trường.

-Tăng cường công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu lưu ý bồi dưỡng cho học sinh giải toán giỏi và nhanh qua mạng Intel.

–  Chuẩn bị tốt các điều kiện,  tổ chức  KTĐK GK1.

-Chuẩn bị tốt các điều kiện viết và áp dụng SKKN, GPHI, thi GVG cấp trường vịng 1.

-Tiếp tục rà soát, đối chiếu cập nhật, bổ sung các loại hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, hoàn thành việc thống kê  báo cáo mẫu mới về 10 năm thực hiện công tác PCGD theo yêu cầu của Bộ Giaó dục- Đào tạo.

-Cùng các trường trong cụm thực hiện chuyên đề ĐMPP ( theo sự phân công của cụm trưởng ).

-Đẩy mạnh hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chuẩn bị các điều kiện thao giảng tiết HĐNGLL vào tuần thứ 4 trong tháng.

4/Công tác kiểm tra nội bộ trường học:

-Đẩy mạnh hoạt động tự  KT của từng  cá nhân và từng bộ phận công tác, chuẩn bị các điều kiện để đón đoàn kiểm tra đầu năm của PGD.

-Thực hiện công tác  kiểm tra chéo hồ sơ giáo án giáo viên, HSSS tổ chuyên môn.

-Tiến hành kiểm Hoạt động sư phạm của 02 giáo viên ( Cô Thúy, thầy Thông ).

5/ Công  tác thi đua:

-Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục và ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

-Giới thiệu hình ảnh hoạt động của công đoàn và nữ công đoàn từ năm 2005 -2010 bằng hình thức tạo File phục vụ triễn lm gửi về PGD trước 11/10/2010.

-Thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục học sinh về truyền thống phụ nữ Việt Nam, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phụ đạo HS yếu, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu , xây dựng cảnh quan xanh  sạch-đẹp; thực hiện tốt phong trào giúp đỡ học sinh khó khăn.

-Tổ chức thao giảng tiết dạy tốt. Tham gia tích cực các hội thi do Trường và Ngành tổ chức .

6/ Công tác tài chính- CSVC- Thư viện:

  1. a. Tài chính:

Hoàn thành việc xây dựng kế thoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính của trường học năm học 2010-2011.

-Hoàn thành biên bản chuẩn bị công tác bàn giáo HT ( trước 07/10/2010 ).

-Hoàn thành việc báo cáo thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh nộp về Phòng tài chính kế hoạch trước 07/10/2010 ( Kế toán ).

-Theo dõi kịp thời các khỏan thu chi ngòai ngân sách, đôn đốc công tác thu nộp ( Kế toán + GVCN ).

-Dứt điểm thanh toán và quyết toán các khoản chi cho Đại hội CMHS; Lễ khai giảng và  Hội nghị công chức trước 10/10/2010 ( Kế toán + thủ quỹ).

-Đối chiếu quý III, rà soát, kiểm tra tài chính trong ngân sách, báo cáo kịp thời với các cấp quản lý theo yêu cầu.

-Phối hợp giải quyết chế độ cho học 01 sinh theo Quyết định 112/CP của Chính phủ ( Em Trương Thị Thu Ngọc- lớp 5A ).

-Rt  tiền lương tháng 10/ 2010  cho CB-VC và giải quyết tiền lương tháng 8/2010 cho đồng chí  Nguyệt và đồng chí Thông.

b. Thư viện:

-Phát động phong trào tự làm ĐDDH để bổ sung thêm TBDH và phong trào góp sách xây dựng thư viện phù hợp với tình hình thực tế của trường.

-Thực hiện tốt công tác quản lý báo, cho  giáo viên và học sinh mượn sách, báo để đọc kịp thời ; Bố trí kệ báo tại phòng giáo viên để GV đọc trong giờ ra chơi và đầu giờ.

-Tiếp tục thực hiện công tác giới thiệu đến Hội đồng sư phạm các loại sách để đọc, các Đồ dùng dạy học  phục vụ giảng dạy.

-Thi tìm hiểu chủ đề trong học sinh toàn trường.

-Xây dựng, triển khai kế hoạch thi làm ĐDDH trong CB-GV.

C/ Cơ sở vật chất –Lao động:

-Hoàn thành việc xây dựng kế thoạch thực hiện nhiệm vụ công tác CSVC – KT trường học năm học 2010-2011( đ/c Hạnh).

-Tu sửa lại cánh cổng nhằm đảm bảo an toàn cho HS  trước 11/10/2010 ( đ/c Hạnh ).

-Có kế hoạch cụ thể cho việc trang trí phòng truyền thống Đội ( đ/c Hạnh  – Dũng).

-Thường xuyên làm tốt công tác lao động dọn vệ sinh, xử lý rác (Đ/c Giản).

-Phát động phong trào  5 phút nhặt rác hàng tuần (Đ/c Dũng)

-Thường xuyên nhắc nhở HS làm tốt công tác vệ sinh thân thể, vệ sinh lớp học (GVCN).

– Mua 6 cái xô, bố trí 1 mỗi học sinh 1 cái ly  để HS  đánh răng trước  khi ngậm Pholor.

Tiếp tục chăm sóc cây cảnh và số cây mới tròng trong hè năm 2010 ( đ/ c Giản và ĐTN ).

7/ Hoạt động các đoàn thể:

-Hoàn thành việc thiết lập, cập nhật HSSS, xây dựng và triển khai cac loại kế hoạch hoạt động.

-Ổn định mọi hoạt động chức năng, tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động dạy – học.

-Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hội thi trong GV – HS như : Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trong giáo viên và HS; thi GV giỏi cấp trường trong Giáo viên;  hội giải toán giỏi và nhanh, hội thi tìm hiểu an toàn giao thông   trong học sinh.

-Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho Ngành Giáo dục, ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam .

-Kiện toàn và thực hiện Đội cờ đỏ, đội phát thanh măng non, duy trì và thực hiện tốt, triển khai phát thanh, phát nhạc trong giờ ra chơi, thể dục có nhạc ( TPT Đội).

III/ Lịch công tác trọng tâm:

– Sáng ngày 01/10/2010: HT dự họp Hội người cao tuổi ( thôn 2 ).

– Chiều 02/10/2010: Ký giấy khen ngợi HS trong tháng 9/2010.

– Sáng ngày 02/10/2010: Họp Chi bộ.

Từ  ngày 04/10/2010 đến ngày 09/10/2010:

+ Trong tuần :Kiểm tra chéo hồ sơ giáo viên(  TTCM ); kiểm tra HĐSP đ/c Thúy.

+ Sáng 04/10/2010: Làm việc với phóng viên của Tỉnh Lâm Đồng về thu thập thông tin của cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

+ Sáng 05/10/2010: Kiểm tra HSSS các tiểu ban đoàn thể.

+ Sáng 06/10/2010: Đón đoàn kiểm tra thẩm định của Ban Tuyên giáo huyện và tỉnh về kiểm tra thẩm định cá nhân đ/c Hoa “ Học tập và làm theo tấm gương của Bác “.

+ Chiều 06/10/2010: Họp trực báo HT.

+ Sáng 07/10/2010: Kiểm tra rà soát các loại biên bản chuẩn bị tác bàn giao HT.

+ Sáng 08/10/2010: Kiểm tra HSSS các TCM ( PHT ).

+ 08/10/2010: Dự Đại hội  khuyến học huyện lần thứ 3 ( HT, CTCĐ ).

+ Sáng 09/10/2010: Họp HĐSP, Sinh hoạt chuyên môn

Từ  ngày 11/10/2010 đến ngày 16/10/2010:

+ Kiểm tra đọc thành tiếng từ lớp 1 đến lớp 5.

+ Sáng 14/10/2010: Dự kiến bàn giao công tác HT.

+ Kiểm tra lại HSSS của GV,TCM, ĐTTB.

+ Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra công tác đầu năm của PGD.

+ Kiểm tra HĐSP đ/c Thông.

+ Sáng ngày 16/10/2010: Mít tinh kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sinh hoạt chuyên môn.

Từ  ngày 18/10/2010 đến ngày 23/10/2010:

+ Thi tìm hiểu an toàn giao thông trong HS.

+ Các tổ sinh hoạt chuyên môn: Thao giảng, hội thảo các nội dung còn khó khăn.

+ Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra GK1.

Từ  ngày 25/10/2010 đến ngày 30/10/2010:

+  Chấm Hồ sơ, SKKN,GPHI của GV thi GV giỏi cấp trường.

+ Tổ chức thao giảng tiết HĐGDNGLL; Thi tìm hiểu an toàn giao thông trong HS.

+Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của GV-HS.

-Thời gian còn lại thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, xử lí sự vụ.

Trên đây là kế họach tháng 10/2010 của Trường Tiểu học Hà Lâm trong quá trình thực hiện sẽ có một số thay đổi theo lịch của Phòng Giáo Dục &Đào tạo và của địa phương nhà trường sẽ thông báo trước tại bảng ít nhất 01 ngày. Yêu cầu các tổ trưởng triển khai đến các thành viên trong tổ, tất cả CB-GV-CNV, các bộ phận liên quan nghiên cứu kỹ, xây dựng kế hoạch cho cá nhân, tổ, đoàn  thể phù hợp nhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT Đạ Huoai: B/cáo;

-Đảng uỷ –HĐND-UBND xã Hà Lâm:B/cáo;

-Chi bộ trường TH Hà Lâm: B/cáo;

-Các tổ CM, đoàn thể, bộ phận trong trường: Để T/hiện;

-Lưu VP.

Phạm Thị Thành

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: