Đăng bởi: thhalam | 16/01/2011

Kế hoạch tháng 8/2010

PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ LÂM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 211  /KH-NTr                                         Hà Lâm , ngày  01 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2010

I. Nhiệm vụ trọng tâm.

1. -Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ  huyện Đạ Huoai Lần thứ VII (nhiệm kỳ 2010-2015); kỷ niệm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

2. Tổ chức tốt công tác tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị do Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức.

3. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tựu trường và giảng dạy ngay vào ngày 10/8/2010; đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học 2010-201.

4. Tổ chức các Hội nghị, Đại hội và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tiến tới tổ chức hội nghị CB, VC đầu năm học.

II. Nhiệm vụ cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện.

1. Công tác chính trị tư tưởng.

-Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ, giải quyết kịp thời các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng. Động viên đội ngũ ổn định tư tưởng, chuẩn bị tốt tâm thế để bước vào năm học mới.

-Tổ chức quán triệt, học tập lại tinh thần các cuộc vận động lớn, nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Công tác tổ chức cán bộ.

-Kí hợp đồng giảng dạy môn Tin học đối với biên chế được giao. Hợp đồng giảng dạy môn Anh văn ngoài biên chế.

-Phân công, bố trí công tác cho từng thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường.

-Tham gia công tác bồi dưỡng CM, chính trị theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT và tổ chức bồi dưỡng CM tại trường cho đội ngũ CB, VC.

-Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện về công tác tổ chức cán bộ và thiết lập, cập nhật HSSS liên quan đến công tác tổ chức cán bộ năm học 2010-2011.

3. Công tác chuyên môn.

-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường theo kế hoạch của nhà trường ( ban chuyn mơn chuẩn bị nội dung ).

-Báo cáo kết quả kiểm tra lại lần thứ ba đối với HS chưa đủ điều kiện lên lớp thẳng và tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm học đối với HS các lớp 2, 3, 4 và 5.

-Hoàn chỉnh và triển khai thực thời khóa biểu chung, thời khóa biểu riêng cho từng lớp, thời khoá biểu dạy buổi thứ hai đối với các lớp học 2 buổi/ ngày, thời khĩa biểu dạy chuyn.

-Đề xuất điều chỉnh kế hoạch dạy học từng môn, từng lớp trình HT duyệt (TTCM).

-Rà soát, cập nhật hoàn thiện hồ sơ PCGD ( Số GV không phải chủ nhiệm lớp).

-Hướng dẫn tổ CM, GV xây dựng kế học thực hiện nhiệm vụ năm học; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Ban CM.

4. Công tác thư viện thiết bị:

-Hoàn thành việc sắp xếp, trang trí, ..phòng đọc.

-Liên hệ Phòng Giáo dục & Đào tạo để nhận sách, thiết bị bổ sung; cấp phát vở cho HS thuộc diện chính sách.

-Tổ chức cho CB-GV và học sinh mượn sách, mượn thiết bị- đồ dùng dạy học.

-Xây dựng kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ công tác TB-TV năm học 2010-2011.

5. Công tác lao động-dọn vệ sinh:

-Cọ rửa, sắp xếp trang thiết bị-CSVC các phòng học, phòng làm việc.

-Hoàn thành việc phát quang, cọ rửa sân trường, cắt tỉ cây cảnh, dọn vệ sinh khuôn viên trường học và sơn sửa lại các chậu hoa.

-Sửa chữa, quét sơn , vôi ve hàng rào và dãy cột ở khu hiệu bộ.

6. Công tác tài chính-CSVC.
6.1. Về tài chính.

-Thanh toán dứt điểm các chế độ năm học 2009-2010 như: Công tác phí phát sinh trong hè năm 2010, tiền phép năm 2010, tiền nng bậc lương; chi trả tiền lương tháng 8/2010 cho đội ngũ trước ngày 09/8/2010; thanh quyết toán các khoản phát sinh trong hè tính đến ngày 30/7/2010.

-Lập dự toán thu-chi các khoản tiền HS đóng góp và lập tờ trình xin thu các loại quỹ ngoài ngân sách năm học 2010-2011 trình UBND xã phê duyệt.

-Cấp phát tiền VPP cho giáo viên, TCM,  mua sắm VPPVP tổ văn phòng.

6.2. Về cơ sở vật chất trường học.

-Hoàn thành sửa hệ thống điện, quạt và bóng đèn điện trong các phòng học, phòng làm  việc.

-Hoàn chỉnh việc xây dựng, tu sửa, mua sắm CSVC-KT trường học theo kế hoạch ngày 31/5/2010 của nhà trường.

-Thực hiện việc bố trí, sắp xếp và bàn giao việc quản lý, sử dụng TTB, CSVC-KT trường học của nhà trường cho từng cán bộ- giáo viên .

*Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác LĐ-CSVC, tài chính năm học 2010-2011.

7. Hoạt động các đoàn thể.

-Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại Hội: Chi đội -Liên đội, Chi đoàn, Chi hội CTĐ; Công đoàn (Lập báo báo trình đại hội – Hội nghị; dự kiến nhân sư; ban hành qui chế hoạt động và pa rem thi đua;  xác định thời gian tổ chức;  trình Chi bộ – HT nhà trường xem xét); Hội nghị Ban đại diện CMHS đầu năm học.

-Xây dựng kế hoạch thực hiện, thiết lập-cập nhật HSSS năm học 2010-2011.

8. Công tác thi đua.

-Phát động các hoạt động thi đua chào mừng Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới.

-Tổ chức cho đội ngũ thảo luận quy định các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua.

-Hướng dẫn đăng kí thi đua, tổng hợp đăng kết quả đăng ký thi đua đầu năm học.

-Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua-khen thưởng năm học 2010-2011.

9. Công tác kiểm tra NBTH.

-Kiện toàn tổ KTNBTH, tập huấn công tác KTNBTH cho tổ KTNB trường học, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác KTNBTH năm học 2010-2011.

-Kiểm tra công tác tuyển sinh, công tác lao động – chuẩn bị CSVC và chuẩn bị tựu trường, khai giảng. KT công tác soạn – giảng, thực hiện QCCM của GV. KT sơ bộ việc thiết lập, cập nhật HSSS của các tổ CM-VP, tiểu ban, đoàn thể.

10. Công tác khác.

-Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tựu trường, khai giảng năm học mới như: Đội trống, đội văn nghệ, đội hình-đội ngũ, cờ tổ quốc, kịch bản,…( Liên đội  chủ công ).

-Tổ chức họp CMHS đầu năm học ( GVCN ).

-Rà soát, lập danh sách học sinh đề nghị trao tặng học bổng Lê Thị Pha của Hội liên hiệp Phụ nữ xã, HS thuộc đối tượng khó khăn và phát động phong trào quyên góp giúp đỡ học sinh đầu năm học (Chữ TĐ chủ công ).

III. Lịch công tác trọng tâm.

1. Từ 02/8/2010 đến 08/8/2010.

-Sáng 02/8/2010: Họp HĐSP.

-Sáng ngày 03/8/2010 tập trung học sinh  theo danh sách từng lớp, phổ biến tầm học, phòng học, triển khai thời khĩa biểu,…( GVCN ).

-Ngày 04 &05/8/2010: GV học bồi dưỡng CMNV hè năm 2010 ( trừ  đ/c Thuỷ và đ/c Huyền).

-Sáng ngày 06/8/2010: Tập trung học sinh lần 2; Sinh hoạt chuyên môn (đ/c Huyền chuẩn bị các nội dung ).

– Chiều 06/8/2010 lao động dọn vệ sinh khuôn viên trường học,  quét mạng nhện vệ sinh phòng học ( Cán bộ – giáo viên nữ ). Quét sơn , vôi ve hàng rào và dãy cột ở khu hiệu bộ, tỉa cành cây bóng mát  (Cán bộ – giáo viên nam ).

2. Từ 09/8/2010 đến 15/8/2010.

-09/8/2010 tập trung HS theo tầm học đã quy định; tổ chức cho học sinh lao động  dọn VS ( lau chùi bàn ghế, kính, nền nhà ) hoàn thiện công tác chuẩn bị tựu trường.

-Sáng ngày 10/8/2010: Tựu trường và bắt đầu giảng dạy ( Làm công tác tổ chức lớp, ôn tập củng cố kiến thức  cho học sinh).

-Sáng 14/8/2010: Sinh hoạt chuyên môn.

– Từ 10/8/2010 đến 13/8/2010:Tập trung làm công tác phổ cập: Huyền,Nga, Thái .

3. Từ 16/8/2010 đến 31/8/2010.

-Tập trung xây dựng các dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới.

– 16/8/2010: Thực hiện chương trình tuần 1 theo quy định.

-Ngày 27/8/2010: KT chất lượng đầu năm học.

-Đến ngày 29/8/2010: Hồn thnh việc tổ chức họp CMHS các lớp; Đại Hội Chi-liên đội, Chi đoàn, Chi hội CTĐ; Công đoàn hoàn thành dự thảo kế hoạch  công tác  nhân sự và các điều kiện khác để chuẩn bị cho Đại hội.

+ 21/8/2010: Chi đoàn, Chi hội CTĐ Đại hội.

+ 22/8/2010: Các lớp họp CMHS đầu năm ( họp theo tầm học của các lớp ).

+ Chiều 27/8/2010: Liên đội đại hội trù bị.

+ Chiều 28/8/2010: Đại hội Liên đội.

+Chiều 30/8/2010: Họp BĐDCMHS toàn trường.

Thời gian còn lại thực hiện công tác kiểm tra và giải quyết sự vụ. Ngoài ra, nhà trường còn phải thực hiện kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT và địa phương nếu có gì điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo sau.

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT: Thay B/c;                                                       HIỆU TRƯỞNG

-TTĐU-HĐND-UBND thị trấn: Thay B/c;                                     ( Đã ký)

-Các BPCT của trường: T/h;

-Lưu VT.

Phạm Thị Thành

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: