Đăng bởi: thhalam | 16/01/2011

Kế hoạch tháng 9/2010

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN ĐẠ HUOAI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ LÂM                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SỐ:   216 /KH-NTr                                                            Hà Lâm, ngày 28 tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2010

I/ Nhiệm vụ trọng tâm:

1/ Thi đua lập thành tích chào mừng 65 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 –chào  mừng năm học mới 2010 -2011.

2/ Củng cố nề nếp kỷ cương, hoàn thiện các tổ chức, bộ máy hoạt động của nhà trường đảm bảo yêu cầu, chất lượng, hiệu qủa.

3/ Tiếp tục tu sửa, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị-ĐDDH cơ bản phục vụ cho năm học 2010-2011.

4/ Huy động tối đa học sinh ra lớp, tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới 05/9/2010.

5/ Hưởng ứng và chấp hành tốt tháng an toàn giao thông.

6/ Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội Công đoàn, hội nghị CB-VC đầu năm học .

7/ Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.

8/ Chuẩn bị tốt các điều kiện để bàn giao công tác quản lí HT.

II/ Nhiệm vụ cụ thể và biện pháp tổ chức thực hiện:

1/ Công tác chính trị tư tưởng:

-Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng đội ngũ, giải quyết kịp thời các tư tưởng lệch lạc.

-Động viên đội ngũ ổn định tư tưởng, chuẩn bị tốt tâm thế để bước vào năm học mới.

2/ Công tác tổ chức cán bộ:

-Kí hợp đồng làm việc đối với đồng chí Thông va đồng  chí Nguyệt ( khi có hướng dẫn của PGD  và Phòng nội vụ ).

-Bàn giáo công tác quản lí của Hiệu trưởng ( sau hội nghị CB-VC ).

3/ Công tác chuyên môn:

-Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường cụ thể:

+Nội dung: Trao đổi thảo luận, rút ra ưu – khuyết điểm các chuyên đề trọng tâm đã triển khai từ những năm học trước, thống nhất các chuyên đề trọng tâm sẽ triển khai trong năm học này; trao đổi bàn bạc, chọn lựa và nêu ra ý tưởng thống nhất SKKN (GPHI) của từng cá nhân sẽ áp dụng trong năm học 2010-2011.

+Thời gian: Vào các ngày thức bảy trong tháng ( Ít nhất 02 buổi/ tháng ).

+Phân công thực hiện: Nhà trường giao cho đồng chí Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện phải thể hiện bằng biên bản.

– Lập báo cáo tình hình học sinh và báo cáo kiểm tra chất lượng đầu năm ( trước ngày 01/9/2010 ).

-Đề xuất điều chỉnh kế hoạch dạy học từng môn, từng lớp trình BGH duyệt (TTCM).

-Ký hợp đồng GV dạy môn Anh văn ( ngoài biên chế ngành giao ); ký hợp đồng giáo viên dạy Tin học và nhân viên y ế trường học  kiêm tạp vụ  ( theo biên chế ngành giao ).

-Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho GV ( PHT).

-Lập báo cáo dữ liệu PCGD TH đúng độ tuổi nộp về Phòng GD-ĐT ( PHT và Kế toán thống ke hoàn thành trước 10/9/2010 nộp về PGD).

-Xây dựng, triển khai KH  thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 (PHT-TTCM -GVCN ).

-Tổ chức khảo sát đánh giá tay nghề giáo viên đầu năm ( Tổ kiểm tra nội bộ trường học).

-Kiểm tra việc thiết lập, cập nhật hồ sơ sổ sách của giáo viên và các tổ chuyên môn.

-Tổ chức thao giảng nhằm đổi mới phương pháp dạy – học có hiệu quả.

4/ Công tác thư viện thiết bị:

-Hoàn thành báo cáo để bàn giao công tác hiệu trưởng về lĩnh vực Thiết bị- Thư viện.

-Tổ chức cho học sinh tìm hiểu chủ đề năm học và tìm hiểu 65 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

-Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện  nhiệm vụ công tác TB-TV năm học 2010-2011.

-Thiết lập, cập nhật các loại hồ sơ sổ sách , xử lý nghiệp vụ đúng theo quy định.

5/ Công tác lao động–dọn vệ sinh:

– Hoàn thành việc xây dựng kế thoạch thực hiện nhiệm  vụ công tác lao động–vệ sinh năm học 2010-2011.

-Thường xuyên làm tốt công tác lao động dọn vệ sinh, xử lý rác (Đ/c Giản,Đ/c Nguyệt).

-Phát động phong trào  5 phút nhặt rác hàng tuần ( Đ/c Dũng ).

-Thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh thân thể, vệ sinh lớp học ( GVCN, Đ/c Nguyệt).

6/Công tác tài chính – CSVC:
6.1/ Về tài chính:

-Tiếp tục  thu khoản tiền HS đóng góp năm học 2010 -2011.

-Làm giáy thôi trả lương từ tháng 9/2010 cho đồng chí Hùng và đồng chí Thái  trước 01/9/2010.

-Giải quyết lương tháng 9/2010, công tác phí và các chế độ chính sách cho CB-GV-NV- HS một cách đầy đủ,  kịp thời.

-Hoàn thành báo cáo công tác tài chính chuẩn bị cho công tác bàn giao  HT. Chuẩn bị cho công tác đại hội đại biểu cha mẹ học sinh, hội nghị CB-VC.

-Chuẩn bị kinh phí cho công tác  bàn giao  HT. Khai giảng; Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh, hội nghị CB-VC.

6.2/ Về cơ sở vật chất trường học:

-Hoàn thành việc trang trí các bảng chủ đề năm học, các khẩu hiệu,…

-Trang trí phòng học, phòng làm việc theo đúng quy định ( GVCN, NV).

7/ Hoạt động các đoàn thể:

-Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại Hội: Công đoàn ( Lập báo báo trình đại hội, dự kiến nhân sự, ban hành qui chế hoạt động và pa rem thi đua ) ( đ/c Hoa ).

-Phối hợp chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới như: Đội t-rống, đội văn nghệ, đội hình-đội ngũ, cờ tổ quốc, kịch bản ,…( TPTĐội)

-Rà soát, lập danh sách học sinh thuộc đối tượng khó khăn và phát động phong trào quyên góp giúp đỡ học sinh đầu năm học ( Chi hội chữ thập đỏ).

8/ Công tác thi đua:

-Phát động các hoạt động thị đua chào mừng  65  năm Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 02/9, chào mừng năm học mới.

-Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ký cam kết thực hiện các cuộc vận động lớn  nhân ngày khai giảng .

-Tổ chức cho đội ngũ thảo luận, điều chỉnh, bổ sung quy định các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua (PCT HĐTĐ).

-Hướng dẫn đăng kí TĐ, tổng hợp đăng kết quả đăng ký TĐ đầu năm học. (PCT HĐTĐ)

9/ Công tác kiểm tra NBTH:

-Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học lần 2; việc sinh hoạt chuyên môn.

-Kiểm tra công tác lao động CSVC và công tác chuẩn bị khai giảng.

-Kiện toàn tổ KTNBTH , tập huấn công tác KTNBTH cho tổ KTNB trường học .

10/ Chuẩn bị tốt các điều kiện để bàn giao công tác quản lí đối với HT:

-Hoàn chỉnh việc kiểm kê phân loại và lập biên bản bàn giao:

+Học sinh, các hồ sơ liên quan đến học sinh, HSSS hoạt động chuyên môn ( PHT cũ ).

+Thiết bị, sách và HSSS liên quan đến thiết bị, sách ( CBTV).

+Tài chính, tài sản cố định và HSSS liên quan đến tài chính, tài sản cố định (KT).

+Đội ngũ CBGVNV và HSSS liên quan đến đội ngũ CBGVNV.

+ Các nội dung liên quan đến HT ( HT cũ ).

III/ Lịch công tác trọng tâm:

-01/9/2010: HT làm việc với địa phương chuẩn bị cho công tác khai giảng.

– 02/9/2010: CB-GV-NV-HS nghỉ lễ.

– 03/9/2010: Đón đoàn của PGD và UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng.

– Sáng 04/9/2010: Tổng duyệt nghi lễ khai giảng.

-Chiều 04/9/2010: Họp BĐDCM HS toàn trường. Hoàn thành việc trang trí khai giảng.

– Sáng 05/9/2010: Khai giảng năm học mới.

– Sáng 06/9/2010: Hoàn thành các báo cáo đầu năm và báo cáo công tác khai giảng nộp về PGD.

-06-> 10/9/2010: Hoàn thành thống kê GDTHĐĐT nộp về PGD ( PHT-KT ).

– Sáng 09/9/2010: Đón đoàn kiểm tra của PNV và PGD.

-Chiều 09/9/2010: Hoàn thành việc gửi giấy mời để mời đại biểu và phụ huynh học sinh dự đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2010-2011 ( đ/c Ngân- Hạnh).

-Sáng 10/9/2010: Hoàn thành việc in ấn và phô tô báo cáo, kế hoạch, các tài liệu liên quan đến đại hội  đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2010-2011 ( đ/c Hạnh).

-Sáng 11/9/2010: Đại hội  đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2010-2011 ( CB-GV-NV ).

-Chiều 11/9/2010: Đại hội  công đoàn  ( CĐ chuẩn bị ).

– 13-> 15/9/2010: Đại hội cấp tổ.

-16/9/2010: Hoàn thành việc chuẩn bị cho hội nghị VC đầu năm ( BGH, Công đoàn, NV,TPTĐ, các TCM).

– 20-> 24/9/2010: Hoàn thành việc khảo sát tay nghề giáo viên đầu năm.

Ngoài ra, nhà trường còn phải thực hiện kế hoạch công tác của Phòng GD-ĐT và địa phương nếu có gì điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo sau.

Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-PGD-ĐT:Thay B/c;

-TTĐU-HĐND-UBND xã: Thay B/c;

-Các BPCT của trường: T/h;

-Lưu VT.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: